Tie­to­suo­ja­se­los­te

 

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Stien Oy - Pré­Porté
Y-tun­nus: 2958989-1
Osoi­te: Fredri­kin­ka­tu 34
Pos­ti­nu­me­ro: 00100
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: HEL­SIN­KI
Puhe­lin­nu­me­ro: 044 235 0653
Säh­kö­pos­tio­soi­te: eneli@preporte.fi

2. Rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­va henkilö

Yri­tys: Stien Oy - Pré­Porté
Nimi: Ene­li Kukk
Osoi­te: Fredri­kin­ka­tu 34
Pos­ti­nu­me­ro: 00100
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: HEL­SIN­KI
Puhe­lin­nu­me­ro: 044 235 0653
Säh­kö­pos­ti: eneli@preporte.fi

3. Tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Yri­tys: Stien Oy - Pré­Porté
Nimi: Ene­li Kukk
Osoi­te: Fredri­kin­ka­tu 34
Pos­ti­nu­me­ro: 00100
Pos­ti­toi­mi­paik­ka: HEL­SIN­KI
Puhe­lin­nu­me­ro: 044 235 0653
Säh­kö­pos­ti: eneli@preporte.fi

4. Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään: Asiak­kaan tun­nis­tau­tu­mi­seen ja käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­taan. Rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien pal­ve­lui­den toi­mit­ta­mi­seen ja asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehittämiseen.

5. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön panemiseksi.

6. Rekis­te­rin tietosisältö

Hen­ki­lön nimi, Pos­tio­soi­te, Säh­kö­pos­tio­soi­te, Puhe­lin­nu­me­ro, Käyt­tä­jä­tun­nus ja Salasana.

7. Tie­to­jen säilytysaika

Säi­ly­täm­me tie­to­ja voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti ja vain niin kau­an, kuin on tar­peen täs­sä tie­to­suo­ja­lausek­kees­sa mää­ri­tel­ty­jen tar­koi­tus­ten toteut­ta­mi­sek­si. Kun hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­rus­te on päät­ty­nyt, pois­tam­me hen­ki­lö­tie­dot. Käyt­tä­jän kat­so­taan lopet­ta­neen Pal­ve­lun käy­tön, mikä­li hän ei ole kir­jau­tu­nut Pal­ve­luun ja hänen asiak­kuu­teen­sa ei ole kir­jau­tu­nut tapah­tu­mia tai muu­ta tie­toa vii­mei­sen kah­den vuo­den aikana.

Tie­to­suo­ja­se­los­te

8. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja: Hen­ki­löl­tä itsel­tään. Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avulla.

9. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Osa yri­tyk­sen käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

10. Eväs­tei­den (coo­kies) käyttö

Käy­täm­me sivuil­lam­me ns. coo­kie-toi­min­toa eli eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän­tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka mah­dol­lis­taa inter­net-sivu­je­nyl­lä­pi­tä­jän tun­nis­ta­maan usein sivuil­la vie­rai­le­vat kävi­jät, hel­pot­ta­maan kävi­jöi­den kir­jau­tu­mis­ta­si­vuil­le sekä mah­dol­lis­ta­maan yhdis­tel­mä­tie­don laa­ti­mi­sen kävi­jöis­tä. Tämän palaut­teen avul­la­pys­tym­me jat­ku­vas­ti paran­ta­maan sivu­jem­me sisäl­töä. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Käy­täm­me nii­tä siten, että voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me kun­kin yksi­löi­ty­jen tar­pei­den mukai­sia tie­to­ja ja pal­ve­lui­ta. Mikä­li sivuil­lam­me vie­rai­le­va käyt­tä­jä ei halua mei­dän saa­van edel­lä mai­nit­tu­ja tie­to­ja eväs­tei­den avul­la, useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen. Tämä tapah­tuu yleen­sä selai­men ase­tuk­sien kaut­ta. On kui­ten­kin hyvä ottaa huo­mioon se, että eväs­teet voi­vat olla tar­peel­li­sia sivu­jem­me ja tar­joa­miem­me pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toimimiselle.

11. Rekis­te­rin suojaus

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se. Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja sala­sa­noin. Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

12. Auto­maat­ti­nen päätöksenteko

Auto­ma­ti­soi­tu­ja yksit­täis­pää­tök­siä (EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukai­ses­ti. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le. Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.