Myyn­ti­pai­kan vuo­kraa­mi­nen ja myyntijakso

Pré­Porté second hand -myy­mä­lä on tar­koi­tet­tu yksi­tyis­hen­ki­löi­den käy­tet­ty­jen nais­ten­vaat­tei­den myyn­ti­pai­kak­si. Itse­pal­ve­lu­kirp­pu­to­ril­le saa tuo­da myyn­tiin ainoas­taan laa­duk­kai­ta, hyvä­kun­toi­sia ja puh­tai­ta vaat­tei­ta, asus­tei­ta ja jal­ki­nei­ta. Emme ota myyn­tiin tava­roi­ta ja las­ten vaatteita.

SINÄ-vaih­toeh­dos­sa myyn­ti­ti­lan vuo­kra tulee mak­saa vii­meis­tään kun hin­ta­la­put hae­taan. ME-vaih­toeh­dos­sa myyn­ti­ti­lan vuo­kra tulee mak­saa vii­meis­tään tava­roi­ta tuo­des­sa. Mak­su toi­mii myös sopi­museh­to­jen hyväk­sy­mi­se­nä. Vuo­kra­mak­sun jäl­keen varaus on sito­va, emme­kä voi ottaa vas­taan peruu­tuk­sia. Mikä­li myyn­ti­paik­ka jää käyt­tä­mät­tä, emme palau­ta vuo­kra­sum­maa. SINÄ- ja ME-vaih­toeh­dos­sa myyn­ti­jak­so on seit­se­män päi­vää. SINÄ-vaih­toeh­dos­sa tuot­teet tuo­daan myyn­ti­jak­son ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä ja hae­taan pois myyn­ti­jak­son vii­mei­se­nä päi­vä­nä, vii­meis­tään 30 minuut­tia ennen sul­ke­mi­sai­kaa. ME- ja LUK­SUS-vaih­toeh­dois­sa tuot­teet tuo­daan liik­kee­seen vii­meis­tään viik­koa (7 pvä) ennen myyn­ti­jak­son alka­mis­ta ja nou­de­taan sovit­tu­na ajan­koh­ta­na vii­meis­tään vii­kon sisäl­lä myyn­ti­jak­son loppumisesta.

Tyh­jen­tä­mät­tö­mäs­tä myyn­ti­pai­kas­ta veloi­tam­me 35 €, joka voi­daan pidät­tää myy­jän myyn­ti­tu­lois­ta. Mikä­li myyn­ti­tuot­tei­ta ei nou­de­ta mää­rät­ty­nä ajan­koh­ta­na, tuot­teet siir­ty­vät 7 vuo­ro­kau­den säi­ly­tyk­sen jäl­keen Pré­Portén omis­tuk­seen. Pré­Portél­la on täy­si oikeus myy­dä ja kier­rät­tää tuot­teet tai lah­joit­taa ne esi­mer­kik­si hyväntekeväisyyteen.

Pré­Porté edis­tää tuot­tei­den myyn­tiä ja varaa oikeu­den myyn­ti­tuot­tei­den valo­ku­vaa­mi­sen mm. sosi­aa­li­sen median kanaviin.

SINÄ-myyn­ti­li myy­jän on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta myyn­ti­sal­doa net­ti­so­vel­luk­sen kaut­ta koko myyn­ti­jak­son ajan. Mikä­li hin­ta­tie­dot on täy­tet­ty netis­sä, myy­jä pys­tyy lisäk­si seu­raa­maan, mitä tuot­tei­ta on myy­ty. Mikä­li myy­jä on täyt­tä­nyt hin­ta­lap­pu­jen hin­ta- ja tuo­te­tie­dot käsin, ei tuo­te­tie­to­jen seu­raa­mi­nen netis­sä ole mahdollista.

Myyn­ti­tu­lot tili­te­tään myy­jän tilil­le seit­se­män arki­päi­vän sisäl­lä myyn­ti­jak­son lop­pu­mi­ses­ta. Käteis­ti­li­tyk­sen yhtey­des­sä tar­kis­tam­me hen­ki­löl­li­syy­te­si. Jos myy­jä kes­keyt­tää myyn­nin myyn­ti­jak­son aika­na, tili­täm­me hänel­le myyn­ti­tu­lot, mut­ta emme hyvi­tä myyn­ti­pai­kan vuo­kraa. Säi­ly­täm­me myyn­ti­tu­lo­ja kak­si kuu­kaut­ta myyn­ti­jak­son päät­ty­mi­sen jälkeen.

Mikä­li myyn­tiä tulee vie­lä teh­dyn tili­tyk­sen jäl­keen, on myy­jä itse vel­vol­li­nen otta­maan yhteyt­tä Pré­Portén hen­ki­lö­kun­taan ja tar­kis­ta­maan sal­don­sa tilan­teen. Tili­tys voi­daan suo­rit­taa uudes­taan myyn­ti­jak­son päät­ty­mi­sen jäl­keen myy­ty­jen tuot­tei­den osalta.

Lii­ke­ti­lat

Tuot­tei­ta saa myy­dä ainoas­taan niil­le vara­tuis­sa pai­kois­sa. Liik­keen hen­ki­lö­kun­nal­la on täy­si oikeus siis­tiä ja jär­jes­tää myyn­ti­paik­kaa myyn­ti­jak­son aikana.

Myy­tä­viä tuot­tei­ta tai mui­ta­kaan tava­roi­ta ei saa jät­tää kul­ku­väy­lil­le, lat­tioil­le tai pois­tu­mis­tei­den eteen palo­tur­val­li­suus­syis­tä. Meil­lä on oikeus sii­vo­ta ja hävit­tää myyn­ti­pai­kal­ta kaik­ki yli­mää­räi­nen pois.

Lii­ke­ti­lois­sam­me on tal­len­ta­va kame­ra­val­von­ta, häly­tys­jär­jes­tel­mä sekä häly­tin­por­tit. Emme vas­taa varas­te­tuis­ta tai kadon­neis­ta tuot­teis­ta. Teem­me par­haam­me estääk­sem­me var­kaus­ta­pauk­set ja tar­vit­taes­sa teem­me var­kau­des­ta ilmoi­tuk­sen polii­sil­le. Emme vas­taa tuot­tei­den tuhou­tu­mi­ses­ta tuli­pa­lon, vesi­va­hin­gon, ilki­val­lan, mur­ron tai muun yri­tyk­ses­tä riip­pu­mat­to­man syyn sattuessa.

Tuot­teet

Myy­dyil­lä tuot­teil­la ei ole palau­tus- eikä vaihto-oikeutta.

Tuot­tei­den hin­noit­te­lu tapah­tuu vain vii­va­koo­dil­li­sil­la hin­ta­la­puil­la. SINÄ-myyn­ti­pai­kan varauk­sen jäl­keen myy­jä voi täyt­tää tuo­te- ja hin­ta­tie­dot netis­sä ja sen jäl­keen nou­taa val­miit vii­va­koo­dil­li­set hin­ta­la­put liik­kees­tä tai pyy­tää mei­tä pos­tit­ta­maan hin­ta­la­put pos­ti­mak­sua vas­taan. Vaih­toeh­toi­ses­ti asia­kas voi nou­taa hin­ta­la­put ennak­koon liik­kees­tä ja täyt­tää hin­ta- ja tuo­te­tie­dot käsin. Tar­ral­la varus­te­tut hin­ta­la­put on kiin­ni­tet­tä­vä tuot­tei­siin. Pré­Portén hen­ki­lö­kun­ta kiin­nit­tää sen jäl­keen var­si­nai­set hin­ta­la­put teks­tii­li­pis­too­lil­la tuot­tei­siin. Emme myy tuot­tei­ta, jois­ta puut­tuu hintalappu.

 

ME-pal­ve­lus­sa tuot­tei­den myy­jä antaa meil­le täy­det oikeu­det hin­noit­te­luun. Otam­me kui­ten­kin huo­mioon myös myy­jien toi­veet. Hin­noit­te­lu­pal­ve­lus­sa Pré­Porté saa luvan alen­taa tuot­tei­den hin­to­ja myyn­nin edistämiseksi.

Mikä­li myy­jä halu­aa alen­taa SINÄ-myyn­ti­jak­sos­sa kaik­kien tuot­tei­den­sa hin­noit­te­lua, hänen tulee sopia asias­ta Pré­Portén hen­ki­lö­kun­nan kans­sa, joka vas­taa myyn­ti­pai­kan alennus-ilmoituksesta.

 

LUK­SUS-vaih­toeh­dos­sa otam­me myyn­tiin vali­koi­dus­ti desig­ner­tuot­tei­ta jot­ka säi­ly­te­tään lukol­li­ses­sa lasi­vit­rii­nis­sä tai eril­li­ses­sä luk­sus­tuot­teil­le vara­tul­la pai­kal­la johon kuu­luu tuot­tei­den hälyttäminen.

Emme vas­taa vial­li­sis­ta tuot­teis­ta. Meil­lä on täy­si oikeus jät­tää myy­mät­tä vial­li­set, rik­ki­näi­set tai muu­ten mie­les­täm­me myyn­ti­kel­vot­to­mat tuot­teet. Varas­te­tun tava­ran ja toi­sen omai­suu­den myy­mi­nen on kiel­let­tyä. Myy­jä vakuut­taa, että hänel­lä on omis­tusoi­keus myy­tä­vään tava­raan. Vää­rin­käy­tök­sis­tä ilmoi­te­taan poliisille.

Myy­mä­läs­sä saa myy­dä ainoas­taan aikuis­ten vaat­tei­ta, jal­ki­nei­ta ja asus­tei­ta. Pidä­täm­me oikeu­den kiel­let­ty­jen tuot­tei­den pois­ta­mi­seen myyn­nis­tä. Mikä­li myy­jä tuo itse­pal­ve­lu­kirp­pu­to­ril­le myyn­tiin kiel­let­ty­jä tuot­tei­ta, kuten uima- tai alusa­su­ja, huo­ne­ka­lu­ja, koris­te-esi­nei­tä, tava­roi­ta, piraat­ti­tuot­tei­ta, elin­tar­vik­kei­ta, vaa­ral­li­sia ainei­ta, päih­tei­tä, asei­ta tai mitä tahan­sa mui­ta sopi­mat­to­mia tuot­tei­ta ja aiheut­taa niil­lä hen­ki­lö- tai esi­ne­va­hin­koa, on hän sil­loin täy­sin kor­vaus­vas­tuul­li­nen haitasta.

 

Myy­jä sitou­tuu nou­dat­ta­maan Pré­Portén ohjei­ta ja sään­tö­jä. Pré­Porté pidät­tää kaik­ki oikeu­det muu­tok­siin. Asiak­kaan on tutus­tut­ta­va voi­mas­sa ole­viin ehtoi­hin ennen varauk­sen tekemistä.