Laa­tua arvos­ta­va second hand -lii­ke Helsingissä

Varaa myyn­ti­paik­kaOta yhteyt­tä

Muo­ti, tyy­li, laa­tu, kau­neus ja kier­rä­tys – tätä on PréPorté.

Tuo vaa­te­kaap­pi­si mini­ma­lis­ti­sen tyy­lik­käät klas­si­kot, bohee­min ren­not arki­vaat­teet ja suloi­set asus­teet meil­le myyn­tiin tai tule teke­mään kiin­nos­ta­via löy­tö­jä kat­ta­vas­ta valikoimastamme!

Mitä teem­me?

Me myym­me puo­les­ta­si käyt­tä­mät­tö­mik­si jää­neet vaat­teet, jal­ki­neet ja asus­teet, ja sinä voit tul­la teke­mään iha­nan ins­pi­roi­via löy­tö­jä Fredri­kin­ka­dul­la sijait­se­vaan liikkeeseemme

  

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa myy­mään tai teke­mään upei­ta second hand -löytöjä!

  

 

Olem­me avoin­na: 

Ma           sul­jet­tu
Ti             11-18 

Ke - to      
11-19
Pe             11-18

La            11-16  
Su            sul­jet­tu

Huom! Pré­Porté on muut­ta­nut uuteen upe­aan tilaan Fredri­kin­ka­tu 32. 

Myy­mä­lä on kesä­tauol­la hei­nä-elo­kuun vaih­tees­sa 21.7.-5.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINÄ

Myyn­ti­paik­ka 7 päi­väk­si 75 €:lla!

Huo­leh­dit hin­noit­te­lus­ta ja esil­le­pa­nos­ta itse. Veloi­tam­me ainoas­taan 20 % pro­vi­sion myyn­ti­tuo­tois­ta­si. Varaa myyn­ti­paik­ka­si netistä!

 

Lue lisää

ME

Myyn­ti­paik­ka 7 päi­väk­si 60 €:lla!

Sinun ei tar­vit­se kuin toi­mit­taa tuot­teet liik­kee­seen, me huo­leh­dim­me kai­ken muun puo­les­ta­si! Veloi­tam­me 50% pro­vi­sion myyntituotoistasi.

 

Lue lisää

LUK­SUS

Luk­susa­sus­teet myyn­tiin 28 päi­väk­si pel­käl­lä provisiomaksulla!

Veloi­tam­me desig­ner­lauk­ku­jen, arvo­ko­ru­jen ja mui­den luk­sus­tuot­tei­den myyn­ti­tuo­tois­ta 35 % provision.

 

Lue lisää

Laa­duk­kai­ta löy­tö­jä ympä­ris­töä ajatellen

Me rakas­tam­me vaat­tei­ta, jot­ka kes­tä­vät aikaa ja käyt­töä. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me laa­tua, ja sik­si otam­me myyn­tiin ainoas­taan hyvä­kun­toi­sia ja kes­tä­viä laa­tu­tuot­tei­ta. Meil­tä ostaes­sa­si saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta ja samal­la tuet kes­tä­vää kehi­tys­tä. Kier­rät­tä­mäl­lä hyvä­kun­toi­set vaat­teet, jal­ki­neet ja asus­teet voim­me yhdes­sä sääs­tää luon­non­va­ro­ja ja vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­lam­me teks­tii­li­jät­teen ja pääs­tö­jen vähe­ne­mi­seen. Liik­kee­seem­me tulee vii­koit­tain uusia tren­dik­käi­tä second hand -tuot­tei­ta. Ter­ve­tu­loa ihas­te­le­maan ja ostoksille!

Help­poa ja vai­va­ton­ta kierrätystä

Vaat­tei­den myy­mi­nen meil­lä on iha­nan vai­va­ton­ta. Voit vara­ta myyn­ti­pai­kan valoi­saan liik­kee­seem­me hel­pos­ti netis­sä. Viih­tyi­sät puit­teet ja siis­ti esil­le­pa­no teke­vät oikeut­ta myy­tä­vil­le tuot­teil­le. Meil­lä voit huo­leh­tia tuot­tei­den hin­noit­te­lus­ta ja esil­le­pa­nos­ta itse tai antaa kai­ken mei­dän teh­tä­väk­sem­me. Tutus­tu myyn­ti­vaih­toeh­toi­him­me ja hinnastoomme!

Älä jätä käyt­tä­mät­tö­miä, hyvä­kun­toi­sia vaat­tei­ta kaap­pei­hi­si – kes­tä­vät ja laa­duk­kaat vaat­teet ja asus­teet ansait­se­vat uuden mah­dol­li­suu­den. Me myym­me vaa­te­kaap­pi­si hel­met puolestasi!