Laa­tua arvos­ta­va second hand -lii­ke Hel­sin­gis­sä

Varaa myyn­ti­paik­kaOta yhteyt­tä

Muo­ti, tyy­li, laa­tu, kau­neus ja kier­rä­tys – tätä on Pré­Porté.

Tuo vaa­te­kaap­pi­si mini­ma­lis­ti­sen tyy­lik­käät klas­si­kot, bohee­min ren­not arki­vaat­teet ja suloi­set asus­teet meil­le myyn­tiin tai tule teke­mään kiin­nos­ta­via löy­tö­jä kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­tam­me!

Mitä teem­me?

Me myym­me puo­les­ta­si käyt­tä­mät­tö­mik­si jää­neet vaat­teet, jal­ki­neet ja asus­teet, ja sinä voit tul­la teke­mään iha­nan ins­pi­roi­via löy­tö­jä Fredri­kin­ka­dul­la sijait­se­vaan liik­kee­seem­me

INFO: Ter­veys menee kai­ken edel­le ja tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet on teh­tä­vä, ja mitä nopeam­min sen parem­pi. Olem­me teh­neet hai­kein mie­lin pää­tök­sen sul­kea tois­tai­sek­si ovem­me ke 18.3.2020 alkaen. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti tilan­teen kehi­tys­tä sekä hal­li­tuk­sem­me ohjeis­tus­ta ja rea­goim­me nii­den mukai­ses­ti. 

Kii­täm­me iha­nia asiak­kai­tam­me saa­mas­tam­me tues­ta ja palve­lem­me tei­tä nyt Pos­tin kaut­ta. Seu­raat­han vali­koi­maam­me ins­ta­gra­min kaut­ta ja olet­han yhtey­des­sä mikä­li ihas­tut johon­kin.

Ins­ta­gram @preporteseconhand

SINÄ

Myyn­ti­paik­ka 7 päi­väk­si 65 €:lla!

Huo­leh­dit hin­noit­te­lus­ta ja esil­le­pa­nos­ta itse. Veloi­tam­me ainoas­taan 10 % pro­vi­sion myyn­ti­tuo­tois­ta­si. Varaa myyn­ti­paik­ka­si netis­tä!

 

Lue lisää

ME

Myyn­ti­paik­ka 7 päi­väk­si 40 €:lla!

Sinun ei tar­vit­se kuin toi­mit­taa tuot­teet liik­kee­seen, me huo­leh­dim­me kai­ken muun puo­les­ta­si! Veloi­tam­me 45 % pro­vi­sion myyn­ti­tuo­tois­ta­si.

 

Lue lisää

LUK­SUS

Luk­susa­sus­teet myyn­tiin 28 päi­väk­si pel­käl­lä pro­vi­sio­mak­sul­la!

Veloi­tam­me desig­ner­lauk­ku­jen, arvo­ko­ru­jen ja mui­den luk­sus­tuot­tei­den myyn­ti­tuo­tois­ta 35 % pro­vi­sion.

 

Lue lisää

Laa­duk­kai­ta löy­tö­jä ympä­ris­töä aja­tel­len

Me rakas­tam­me vaat­tei­ta, jot­ka kes­tä­vät aikaa ja käyt­töä. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me laa­tua, ja sik­si otam­me myyn­tiin ainoas­taan hyvä­kun­toi­sia ja kes­tä­viä laa­tu­tuot­tei­ta. Meil­tä ostaes­sa­si saat rahoil­le­si vas­ti­net­ta ja samal­la tuet kes­tä­vää kehi­tys­tä. Kier­rät­tä­mäl­lä hyvä­kun­toi­set vaat­teet, jal­ki­neet ja asus­teet voim­me yhdes­sä sääs­tää luon­non­va­ro­ja ja vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­lam­me teks­tii­li­jät­teen ja pääs­tö­jen vähe­ne­mi­seen. Liik­kee­seem­me tulee vii­koit­tain uusia tren­dik­käi­tä second hand -tuot­tei­ta. Ter­ve­tu­loa ihas­te­le­maan ja ostok­sil­le!

Help­poa ja vai­va­ton­ta kier­rä­tys­tä

Vaat­tei­den myy­mi­nen meil­lä on iha­nan vai­va­ton­ta. Voit vara­ta myyn­ti­pai­kan valoi­saan liik­kee­seem­me hel­pos­ti netis­sä. Viih­tyi­sät puit­teet ja siis­ti esil­le­pa­no teke­vät oikeut­ta myy­tä­vil­le tuot­teil­le. Meil­lä voit huo­leh­tia tuot­tei­den hin­noit­te­lus­ta ja esil­le­pa­nos­ta itse tai antaa kai­ken mei­dän teh­tä­väk­sem­me. Tutus­tu myyn­ti­vaih­toeh­toi­him­me ja hin­nas­toom­me!

Älä jätä käyt­tä­mät­tö­miä, hyvä­kun­toi­sia vaat­tei­ta kaap­pei­hi­si – kes­tä­vät ja laa­duk­kaat vaat­teet ja asus­teet ansait­se­vat uuden mah­dol­li­suu­den. Me myym­me vaa­te­kaap­pi­si hel­met puo­les­ta­si!