Second Hand

Miten toi­min?

Valit­se kol­mes­ta myyn­ti­vaih­toeh­dos­tam­me sinul­le sopi­vin ja tuo nais­ten­vaat­teet, jal­ki­neet ja muut asus­teet myyn­tiin Fredri­kin­ka­dul­la sijait­se­vaan second hand -liikkeeseemme.

1. SINÄ

Mitä?

Saat 7 päi­vän myyn­ti­jak­son hin­taan 75 € tai 14 päi­vän myyn­ti­jak­son hin­taan 130 € ja lisäk­si veloi­tam­me 20 % pro­vi­sion kokonaismyynnistäsi.

Varaat itsel­le­si myyn­ti­pai­kan käte­väs­ti netis­sä.

Hin­noit­te­let tuot­teet itse ja huo­leh­dit nii­den esillepanosta.

Myyn­ti­jak­son aika­na me huo­leh­dim­me puo­les­ta­si myyn­ti­pai­kan siis­tey­des­tä ja tuot­tei­den myynnistä.

Myyn­ti­paik­kaan sisäl­tyy noin met­rin levey­del­tä myyn­ti­ti­laa vaa­te­re­kil­lä jon­ka alla on tilaa myös ken­gil­le ja muil­le asus­teil­le. Rek­kiin kuu­luu taval­li­set hen­ka­rit ja hen­ka­rit housuil­le ja hameil­le sekä 15 kova­hä­ly­tin­tä jot­ka saa käyt­töön­sä myyn­ti­jak­son alkaes­sa ker­ta­luon­tei­se­na. Halu­tes­sa­si voit vuo­kra­ta lisä­hä­lyt­ti­miä hin­taan 0,20 €/ kpl. Kan­nat­taa huo­mioi­da, että kau­niis­ti rek­kiin mah­tuu esil­le noin 40 vaa­te­kap­pa­let­ta. Sel­keä esil­le­pa­no hou­kut­te­lee asiak­kai­ta hypis­te­le­mään tuot­tei­ta­si ja sik­si par­haan myyn­nin saat, kun täy­tät rek­kiä mie­luum­min sitä mukaa, kun vaat­teet mene­vät kaupaksi.

Meil­lä myy­dään nais­ten vaat­tei­ta, jal­ki­nei­ta ja asus­tei­ta. Emme ota myyn­tiin ult­ra­pi­ka­muo­tia (esim.Shein), las­ten­vaat­tei­ta, hää­pu­ku­ja, uima- tai alusa­su­ja, piraat­ti­tuot­tei­ta, kodin­ta­va­raa, huo­ne­ka­lu­ja, kos­me­tiik­kaa yms.

Miten?

Varaat myyn­ti­pai­kan hel­pos­ti tääl­tä. Varauk­sen ja tilin luo­mi­sen jäl­keen voit ryh­tyä hin­noit­te­le­maan tuot­tei­ta­si käte­väs­ti netissä.

Tal­len­nat kaik­kien tuot­tei­de­si kuvauk­set ja hin­ta­tie­dot tili­si kaut­ta, min­kä jäl­keen voit tul­la nou­ta­maan val­miit hin­ta­la­put myy­mä­läs­täm­me tai tila­ta ne pos­ti­ku­lu­jen hin­nal­la käte­väs­ti suo­raan kotii­si. Netis­sä täy­tet­ty­jen tuo­te- ja hin­ta­tie­to­jen ansios­ta voit seu­ra­ta net­ti­so­vel­luk­sen avul­la koko myyn­ti­jak­so­si ajan, mitä tuot­teis­ta­si on myy­ty ja kuin­ka pal­jon myyn­ti­sal­do­si on juu­ri sil­lä hetkellä.

Halu­tes­sa­si voit myös nou­taa tai pyy­tää mei­tä pos­tit­ta­maan tyh­jät hin­ta­la­put ja täyt­tää ne käsin, mut­ta sii­nä tapauk­ses­sa et voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa, mitä tuot­teis­ta­si olem­me myyneet.

Tuot ohjei­den mukaan hin­noi­tel­lut hyvä­kun­toi­set, siis­tit ja puh­taat tuot­teet meil­le liik­keen avau­dut­tua myyn­ti­jak­so­si ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Lai­tat tuot­teet kau­niis­ti esille.

Myyn­ti­jak­son aika­na voit halu­tes­sa­si täy­den­tää myyn­ti­paik­kaa­si ja tuo­da uusia tuot­tei­ta myyn­tiin. Mikä­li olet täyt­tä­nyt hin­ta­tie­dot net­ti­so­vel­luk­sen avul­la, voit seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa, mil­loin uusil­le tuot­teil­le on tilaa ja kysyntää.

Myyn­ti­jak­son vii­mei­se­nä päi­vä­nä nou­dat jäl­jel­le jää­neet tuot­teet vii­meis­tään tun­tia ennen liik­keen sulkemista.

Myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä tili­täm­me tuot­to­si suo­raan tilillesi.

2. ME

Mitä?

Saat 7 päi­vän myyn­ti­jak­son hin­taan 60 € tai 14 päi­vän myyn­ti­jak­son hin­taan 100 € ja lisäk­si veloi­tam­me 50 % pro­vi­sion kokonaismyynnistäsi.

Me hin­noit­te­lem­me tuot­tee­si, huo­leh­dim­me nii­den esil­le­pa­nos­ta, myyn­nis­tä ja myyn­ti­pai­kan siis­tey­des­tä koko myyn­ti­jak­son ajan. Sinun ei tar­vit­se teh­dä mitään! Tämän hel­pom­mak­si second hand -tuot­tei­den myy­mi­nen ei enää tule.

Myyn­ti­paik­kaan sisäl­tyy noin met­rin levey­del­tä myyn­ti­ti­laa vaa­te­re­kil­lä, 50 taval­lis­ta hen­ka­ria ja tar­vit­taes­sa eri­kois­hen­ka­rei­ta sekä kovahälyttimet.

Meil­lä myy­dään nais­ten vaat­tei­ta, jal­ki­nei­ta ja asus­tei­ta. Emme ota myyn­tiin ult­ra­pi­ka­muo­tia (esim.Shein), las­ten­vaat­tei­ta, hää­pu­ku­ja, uima- tai alusa­su­ja, piraat­ti­tuot­tei­ta, kodin­ta­va­raa, huo­ne­ka­lu­ja, kos­me­tiik­kaa yms.

 

Miten?

Varaat itsel­le­si myyn­ti­pai­kan säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta info@preporte.fi, puhe­li­mit­se nume­ros­ta 044 235 0653 tai pai­kan päältä.

Tuot tuot­teet viik­koa (7 pvä) ennen myyn­ti­jak­son alkua liik­kee­seem­me ja me huo­leh­dim­me puo­les­ta­si kai­ken muun. Me hin­noit­te­lem­me tuot­teet, huo­leh­dim­me kau­niis­ta esil­le­pa­nos­ta, myyn­ti­pai­kan siis­tey­des­tä ja tot­ta kai myyn­nis­tä. Hin­noit­te­lus­sa otam­me huo­mioon myös sinun toiveesi.

Myyn­ti­jak­son loput­tua huo­leh­dim­me puo­les­ta­si myyn­ti­pai­kan sii­voa­mi­ses­ta. Sinun tar­vit­see ainoas­taan hakea jäl­jel­le jää­neet ja val­miik­si paka­tut tuot­teet liik­kees­täm­me, vii­kon sisäl­lä myyn­ti­jak­son loppumisesta.

Myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä tili­täm­me tuot­to­si suo­raan tilillesi.

3. Luk­sus

Mitä?

Saat 28 päi­vän myyn­ti­jak­son liik­kees­säm­me – veloi­tam­me 35 % pro­vi­sion koko­nais­myyn­nis­tä­si kun tuot­teen myyn­ti­hin­ta on alle 500 €. Arvo­ta­va­roil­le meil­lä on por­ras­tet­tu hinnoittelu:

150 – 499 € 35 %

500 – 849 € 30 %

850 – 1499 € 27 %

1500 € < 25 %

LUK­SUS-vaih­toeh­to sovel­tuu arvo­tuot­tei­den, kuten desig­ner­lauk­ku­jen ja -jal­ki­nei­den sekä mui­den luk­susa­sus­tei­den, kuten arvo­ko­ru­jen myy­mi­seen. Huo­mioit­han, että luk­sus-vaih­toeh­to ei sovel­lu vaat­tei­den myyntiin.

Otam­me tuot­tei­ta luk­sus-myyn­tiin valikoidusti.

Ase­tam­me arvo­tuot­tee­si kau­niis­ti esil­le lukol­li­seen vit­rii­ni­kaap­piin tai niil­le vara­tul­le paikalle.

Me huo­leh­dim­me nii­den tyy­lik­kääs­tä esil­le­pa­nos­ta ja myyn­nis­tä koko 28 päi­vän ajan. Lisäk­si kuvaam­me tuot­teet ja nos­tam­me ne esil­le verkkosivuillamme.

Miten?

Varaat itsel­le­si myyn­ti­pai­kan säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta info@preporte.fi, puhe­li­mit­se nume­ros­ta 044 235 0653 tai pai­kan päältä.

Toi­mi­tat tuot­teet liik­kee­seem­me sovit­tu­na ajan­koh­ta­na, noin viik­koa ennen myyn­ti­jak­son alkamista.

Myyn­ti­jak­son pää­tyt­tyä tili­täm­me tuot­to­si suo­raan tilillesi.

 

 

 

Autam­me mie­lel­läm­me kai­kis­sa myyn­ti­paik­koi­hin liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se – Ota roh­keas­ti yhteyttä!